Kulturarenan Kalmar län

Kulturarenan Kalmar län är ett nätverk som består av regionala konst- och kulturinstitutioner med barn och unga-uppdrag i Kalmar län.

Vi arbetar i första hand med att förmedla och producera kultur för barn och unga i förskolan, grundskolan och gymnasieskolan samtidigt som vi även riktar oss till folkbiblioteken. För många barn och unga är skolan den enda och kanske viktigaste arenan för mötet med olika kulturyttringar. På samma vis erbjuder vi folkbiblioteken möjligheter att bjuda in barn och unga till möten med kultur på fritiden. 

Vi i Kulturarenan Kalmar län presenterar vårt gemensamma och subventionerade utbud här på hemsidan såväl som på årligen återkommande utbudsdagar. Därutöver erbjuder vi:
- Genreöverskridande samarbeten
- Kompetensutveckling för kulturombud, pedagoger, rektorer m.fl.
- Riktade insatser för olika målgrupper (vilket ibland innebär att vi söker externa medel för att kunna göra en extra insats).

Kulturarenan Kalmar läns manifest
Kulturarenan Kalmar län står bakom alla barns rätt till kultur i enlighet med FN:s barnkonvention. Det innebär att vi arbetar för och är övertygade om vikten av att:
- Alla barn och unga i Kalmar län får minst två kulturupplevelser varje läsår oberoende av vilken kommun de är bosatta i.
- Alla barn och unga under sin skolgång får ta del av ett brett och varierat utbud bestående av olika kulturuttryck.
- Alla valda kulturupplevelser utförs av en professionell aktör.

Vidare förespråkar Kulturarenan Kalmar län att:
- Alla kommuner och skolor lever upp till den regionala skolkulturstrategin Relevant.
- Alla kommuner har en skolkulturplan som aktivt uppdateras, verkställs och utvärderas på regelbunden basis samt att denna skolkulturplan också tillförs de ekonomiska medel som behövs för dess förverkligande.

Slutligen framhåller Kulturarenan Kalmar län vikten av:
- Att varje skola har ett officiellt utsett kulturombud med rätt förutsättningar för att utföra sitt uppdrag.
- Att eleverna ges inflytande i valet av kulturupplevelse.
- Att alla barn och unga ges möjlighet att bli egna utövande kulturskapare.

Nyheter


Senaste uppdateringen på webbsidan

17 juni 2024